Regulamin

Niniejszy regulamin skierowany jest do Konsumentów i określa zasady i tryb zawierania z konsumentem Umowy sprzedaży na odległość za pośrednictwem niniejszego sklepu.

Spis treści:

1. Postanowienia ogólne

2. Definicje

3. Kontakt ze Sklepem

4. Informacje Ogólne

5. Opłaty celnopodatkowe dla zakupów międzynarodowych

6. Zasady składania Zamówienia

7. Oferowane metody dostawy oraz płatności

8. Karty podarunkowe

9. Odbiór dostawy

10. Prawo odstąpienia od umowy

11. Reklamacja i gwarancja

12. Warunki techniczne

13. Dane osobowe w Sklepie internetowym

14. Postanowienia końcowe

§1. Postanowienia ogólne

Sklep internetowy ‘I Wood Say’, dostępny pod adresem internetowym www.iwoodsay.com prowadzony przez Radosława Stec z siedzibą w 02-781 Warszawie przy ulicy rtm. Witolda Pileckiego 107/91 prowadzącego działalność nierejestrowaną zgodnie z ustawą z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców zwanym dalej „Sprzedawcą”.

§2. Definicje

Regulamin – niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

Sklep Internetowy – serwis internetowy dostępny pod adresem www.iwoodsay.com za pośrednictwem którego Klient może dokonać zakupu produktów oferowanych w sklepie.

Sprzedawca – Radosław Stec, ul. rtm. Witolda Pileckiego 107/91, Warszawa 02-781, prowadzący działalność nierejestrowaną zgodnie z ustawą z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców. NIP: 536-166-54-62.

Użytkownik – każdy podmiot korzystający z usług serwisu prowadzonego pod adresem www.iwoodsay.com

Klient (kupujący) – osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13. rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza dokonać Zamówienia lub korzysta z innych usług Sklepu Internetowego (w tym również Konsument)

Przedmiot transakcji – Produkty wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu Internetowego. Sprzedający dokłada wszelkich starań, aby prezentowana na stronach oferta, była aktualna. Gdyby jednak niektóre z Zamówionych Towarów nie były dostępne, Sprzedający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Kupującego o zaistniałej sytuacji telefonicznie lub drogą mailową.

Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

Usługa dodatkowa – usługa świadczona przez Sprzedawcę na rzecz Klienta poza Sklepem Internetowym w związku z charakterem sprzedawanych produktów.

Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawierana pomiędzy Sprzedawcą a Klientem za pośrednictwem sklepu internetowego, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (w tym drogą telefoniczną). Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też – stosowanie do cech Produktu – umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.

Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

Zamówienie – Oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedającym za pomocą sklepu internetowego.

Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.

Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia w szczególności ilości Produktów.

Karta Podarunkowa – jest to generowana przez Sprzedawcę elektroniczna forma bonu wartościowego na okaziciela składającego się z unikatowego kodu liczbowo-literowego. Karta nie jest kartą płatniczą i nie jest instrumentem pieniądza elektronicznego w świetle obowiązujących przepisów prawa.

§3. Kontakt ze Sklepem

 1. Adres Sprzedawcy: ul. rtm. Witolda Pileckiego 107/91, 02-781 Warszawa
 2. Adres e-mail Sprzedawcy: iwoodsay@yahoo.com
 3. Numer telefonu Sprzedawcy: +48508-0000-88
 4. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy:

Przelewy realizowane w PLN:

mBank 25 1140 2004 0000 3802 6135 5642

Nr IBAN PL25 1140 2004 0000 3802 6135 5642

Nr BIC BREXPLPWMBK

Przelewy realizowane w EUR:

mBank Nr IBAN PL86 1140 2004 0000 3412 0276 0304

Nr BIC BREXPLPWMBK

 1. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą od pn.-pt. w godzinach 9.00-17.00

§4. Informacje Ogólne

 1. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Kupującego jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i zaakceptowanie jego postanowień
 2. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
 3. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta
 4. Ceny podane w Sklepie podane są w polskich złotych i są cenami brutto. Na końcową kwotę do zapłaty składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy, o której Klient jest informowany na stronie w trakcie składania Zamówienia.
 5. Zakupy dokonywane w sklepie mogą podlegać dodatkowym opłatom celnym lub podatkowym w zależności od kraju docelowego. Klienci z krajów Unii Europejskiej oraz z krajów spoza Unii Europejskiej, takich jak Wielka Brytania, mogą być obciążeni dodatkowymi opłatami celno-podatkowymi zgodnie z obowiązującymi przepisami danego kraju. Należy pamiętać, że te dodatkowe koszty nie są wliczone w cenę produktu ani koszt wysyłki wyświetlonych na stronie produktu. Klienci są odpowiedzialni za zapłacenie wszelkich dodatkowych opłat celnopodatkowych nakładanych przez władze celne lub podatkowe ich kraju przeznaczenia.

§5. Opłaty celnopodatkowe dla zakupów międzynarodowych

 1. Zakres obowiązywania: Zakupy dokonane w naszym sklepie mogą podlegać dodatkowym opłatom celnym i podatkowym w zależności od kraju docelowego. Klienci z krajów Unii Europejskiej oraz z krajów spoza Unii Europejskiej, takich jak Wielka Brytania, mogą być obciążeni dodatkowymi opłatami celnopodatkowymi zgodnie z obowiązującymi przepisami danego kraju.
 2. Informacja o kosztach: Należy pamiętać, że te dodatkowe koszty nie są wliczone w cenę produktu ani koszt wysyłki wyświetlonych na stronie produktu. Wszelkie dodatkowe opłaty celne i podatkowe są naliczane przez władze celne lub podatkowe kraju docelowego i są niezależne od naszej firmy.
 3. Obowiązki klienta: Klienci są odpowiedzialni za zapłacenie wszelkich dodatkowych opłat celnych i podatkowych nakładanych przez władze celne lub podatkowe ich kraju przeznaczenia. Zalecamy, aby klienci zapoznali się z lokalnymi przepisami celno-podatkowymi przed dokonaniem zakupu, aby uniknąć niespodziewanych kosztów.
 4. Procedury celne: W niektórych przypadkach przesyłki mogą być zatrzymane przez władze celne w celu przeprowadzenia kontroli. Proces ten może opóźnić dostawę. Nie mamy kontroli nad tymi procedurami i nie możemy wpływać na czas trwania odprawy celnej.
 5. Kontakt z urzędami celnymi: Jeśli przesyłka zostanie zatrzymana przez władze celne, klient może być zobowiązany do dostarczenia dodatkowych dokumentów lub informacji. Klient jest odpowiedzialny za wszelkie formalności związane z odprawą celną.

§6. Zasady składania Zamówienia

 1. Złożenie zamówienia przez stronę internetową wiąże się z wcześniejszym zalogowaniem się do Sklepu (opcja) lub skorzystaniem z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji.
  Jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji należy wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu), wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia. Zamówienie należy zatwierdzić klikając w przycisk „Potwierdzam Zakup” oraz potwierdzić zamówienie klikając w link otrzymany w wiadomości e-mail.
 2. Zamówienia składane poprzez stronę internetową można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok. Zamówienia składane drogą telefoniczną lub mailową jest możliwe wyłącznie w godzinach podanych w niniejszym Regulaminie.
 3. Zamówienie jest skuteczne, jeśli Kupujący prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe w tym dokładny adresu, na który Produkt ma być wysłany oraz numeru telefonu i adresu e-mail. W wypadku gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedający skontaktuje się z Kupującym. Jeśli kontakt z Kupującym nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia.
 4. W przypadku wybrania opcji płatności przelewem bankowym, brak zrealizowanej wpłaty przez Użytkownika w ciągu 7 dni tj. brak zapłaty za towar, spowoduje anulowanie zamówienia.
 5. Kupujący wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie drogą elektroniczną, na wskazany przez siebie adres e-mail, elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury z załącznikami, faktury korygujące z załącznikami i formularzy. Niniejsza zgoda uprawnia Sprzedającego również do wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej, zgodnie z rozporządzeniem ministra finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej.
 6. W trakcie składania Zamówienia, Kupujący może wyrazić zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych Sklepu Internetowego Sprzedającego w celu ich przetwarzania w związku z realizacją Zamówienia. W wypadku udzielenia zgody, Kupujący ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.
 7. Do momentu zrealizowania zamówienia tj. do czasu przekazania towaru do wysłania Użytkownik może dokonać zmian w zamówieniu włącznie z wycofaniem złożonego zamówienia w całości.
 8. Aby dokonać zmian w zamówieniu należy skontaktować się ze sklepem poprzez formularz kontaktowy dostępny w serwisie lub wysyłając wiadomość na adres e-mail: iwoodsay@yahoo.com, lub telefonicznie pod numerem +48508-0000-88.
 9. Modyfikacje zamówienia w zakresie: adresu wysyłki, polecenia zwrotu nadpłaty mogą zostać złożone tylko w formie pisemnej za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie sklepu lub za pośrednictwem maila na adres: iwoodsay@yahoo.com
 10. Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu zamówienia w przypadku płatności przelewem lub wyborem opcji „za pobraniem”. Wyjątek stanowi sytuacja, gdy towar wysyłany jest za pobraniem, w takim przypadku realizacja zamówienia następuje niezwłocznie po jego złożeniu.
 11. W przypadku, gdy kupujący wybierze jako formę zapłaty za zamówienie płatności online (przelew, przez system HotPay lub PayPal), dyspozycję tejże zapłaty należy wykonać niezwłocznie po złożeniu zamówienia. W sytuacji nieotrzymania zapłaty, zamówienie jest uznawane za nieprawidłowo złożone tj. umowa nie dochodzi do skutku, a zamówienie nie będzie realizowane.
 12. Zamówienie, którego proces składania nie zostanie zakończony przez Klienta, nie zostanie zrealizowane.
 13. Czas realizacji określa maksymalny czas realizacji przypisany produktom znajdującym się w złożonym zamówieniu i jest określony w dniach roboczych (weekendy i święta nie są liczone jako dni robocze).

§7.Oferowane metody dostawy oraz płatności

 1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego produktu:
 • Paczkomaty Inpost 24/7 lub Przesyłka kurierska Inpost – opcja dostawy tylko dla zakupów realizowanych na terenie Polski.
 • Sprzedający dopuszcza wysyłkę innym przewoźnikiem (np. DPD, Orlen Paczka itp.) pod warunkiem otrzymania od Zamawiającego stosownej informacji przed złożeniem zamówienia – opcja dostawy tylko dla zakupów realizowanych na terenie Polski.
 • Przesyłka polecona priorytetowa lub paczka priorytetowa realizowana za pośrednictwem Poczty Polskiej – opcja dostawy dotyczy zarówno zakupów realizowanych na terenie Polski, jak i do poszczególnych krajów, do których Sprzedawca udostępnia możliwość zakupu i dostawy.
 1. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
 • przelew na rachunek bankowy Sprzedawcy (w walucie PLN lub EUR);
 • on-line za pośrednictwem serwisu HotPay – szybkie przelewy oraz BLIK;
 • on-line za pośrednictwem serwisu PayPal;
 1. Termin płatności: Klient obowiązany jest do realizacji płatności w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

§8. Karty podarunkowe

Tymczasowo niedostępne.

§9. Odbiór dostawy

Przed odebraniem przesyłki (z paczkomatu, na poczcie lub od kuriera) należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan opakowania przesyłki. W przypadku, gdy opakowanie nosi znamiona uszkodzenia nie należy przyjmować przesyłki i w obecności kuriera spisać protokół szkody i jak najszybciej skontaktować się ze Sprzedawcą. Brak stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie stanu ilościowego lub jakościowego przesyłki przy odbiorze może mieć negatywny wpływ na wynik rozpatrzenia roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia czy okradzenia przesyłki w transporcie.

§10. Prawo odstąpienia od umowy

 1. Klient , który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie. Termin odstąpienia od umowy wygasa po 14 dniach (podstawa prawna: art. 7 ust.1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzona przez produkt niebezpieczny Dz.U. Nr 22, poz. 271 ze zm.). Termin ten jest terminem nieprzekraczalnym i liczy się od dnia wydania rzeczy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Wskazane prawo dotyczy sprzedaży konsumenckiej, a więc stosuje się wyłącznie do sprzedaży osobie fizycznej, która dokonuje zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą.
 2. Zwracany w tym trybie towar zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany w pełni kompletny, a sam produkt będzie nieuszkodzony oraz nie będzie nosił śladów używania.
 3. Zwracany towar należy odesłać na własny koszt na adres siedziby Sprzedawcy. Towar należy odsyłać razem z otrzymanym wraz z nim dowodem zakupu lub innym dowodem potwierdzającym zakup zwracanego towaru w naszym sklepie (np. potwierdzenie płatności za towar, mail potwierdzający zakup towaru), z adnotacją „Zwrot”.
 4. Zwrot towaru należy kierować na adres sprzedawcy wskazany w niniejszym regulaminie.
 5. Oświadczenie może być wysłane za pomocą poczty tradydyjnej na adres Sprzedawcy lub drogą elektroniczną. W przypadku przesłania oświadczenia przez Klienta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle na podany przez Klienta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. Wzór oświadczenia, z którego można skorzystać znajduje się tutaj
 6. W ciągu dwóch dni roboczych od otrzymania towaru wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy, sklep dokona sprawdzenia produktu. Jeżeli towar spełnia wymienione w punkcie 2 niniejszego paragrafu wymagania, nastąpi zwrot płatności.
 7. Zwrot płatności następuje przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Klienta przy zakupie lub na konto wskazane przez Klienta w formularzu zgłoszeniowym zwrotu towaru (dostępnego tutaj) oraz dołączonego do oświadczenia odstąpienia od umowy.
 8. Zwrot płatności za towar Sklep dokonuje niezwłocznie, ale nie później niż w 14 dni od daty otrzymania oświadczenie Klienta o odstąpieniu od umowy
 9. Klient otrzymuje zwrot wszystkich poniesionych przez niego kosztów, w tym kosztów dostarczenia towaru w wysokości najtańszego sposobu wysyłki oferowanego przez sklep z wyjątkiem kosztów dodatkowych np. związanych z pakowaniem, ubezpieczeniem.
 10. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje zgodnie z Art. 38. Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta w odniesieniu do umowy w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta, personalizowany np. umieszczeniem napisu na produkcie lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

§11. Reklamacja i gwarancja

 1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty wolne od wad.
 2. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma praw do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym
 3. Reklamację należy zgłosić za pośrednictwem formularza reklamacji dostępnego w sklepie internetowy iwoodsay.com lub w formie pisemnej na adres email iwoodsay@yahoo.com, lub pocztą tradycyjną z reklamowanym towarem na adres sprzedawcy wskazany w niniejszym regulaminie wraz z podaniem informacji dotyczących rodzaju i daty wystąpienia wady.
 4. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć informację o żądaniu Klienta w związku z wadą towaru – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
 5. W przypadku wykrycia wady reklamowanego towaru mają Państwo prawo:
  – żądać wymiany rzeczy na wolną od wad;
  – żądać usunięcia wady;
  – złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny;
  – złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy, ale nie wtedy kiedy wada jest nieistotna;
 6. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.
 7. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres Sprzedającego.

§12. Warunki techniczne

 1. Aby korzystać z usług Serwisu konieczne jest spełnienie określonych wymogów technicznych:
  a) Aktywne konto poczty elektronicznej;
  b) urządzenie połączone z siecią Internet i zainstalowaną przeglądarka stron www;
  c) akceptacja plików cookies włączona w używanej przez urządzenie przeglądarce internetowej;
  d) obsługa skryptów JavaScript włączona w używanej przez urządzenie przeglądarce internetowej.
 2. Użytkownik powinien korzystać z odpowiedniej przeglądarki, współpracującej z jego urządzeniem.

§13. Dane osobowe w Sklepie internetowym

 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.
 3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:
  W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
  b. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności
  elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.
 4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.
 6. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Sprzedawcę – w tym o pozostałych celach oraz podstawach przetwarzania danych, a także o odbiorcach danych – znajdują się w dostępnej w Sklepie Polityce prywatności – ze względu na zasadę przejrzystości, zawartą w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych – „RODO”.
 7. Celem przetwarzania danych Kupującego przez Sprzedawcę, podanych przez Kupującego w związku z zakupami w Sklepie, jest realizacja zamówień. Podstawą przetwarzania danych osobowych w tym przypadku jest:
  umowa sprzedaży lub działania podejmowane na żądanie Kupującego, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), ciążący na Sprzedawcy obowiązek prawny związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c) oraz prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

§14. Postanowienia końcowe

 1. Umowa sprzedaży oraz umowa o świadczenie usług drogą elektronicznych zawierana jest między Użytkownikiem a Sprzedawcą.
 2. Produkty i usługi zamieszczone na stronach Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 nr 22 poz. 271 ze zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141 poz. 1176 ze zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).
 4. Spory wynikające ze stosowaniem niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sklepem a Klientami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43 poz. 296 ze. zm.).
 5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu z zastrzeżeniem, iż do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w chwili złożenia zamówienia przez Klienta.
 6. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 7. Regulamin wchodzi w życie 01.12.2021 r.
pl_PLPolish